วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
องค์กรดี    มีคุณธรรม   นำความรู้   สู่คุณภาพผู้เรียน
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
 
อัตลักษณ์โรงเรียน
ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย