หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนในระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  (ป.1 - ป.6)
เปิดสอนในระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  (ม.1 - ม.3)