ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     
     โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ (วัดตรณาราม) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สมัย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เป็นนายกเทศมนตรี เปิดทำการสอนครั้งแรก   เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีนายเทียรชัย นาคกลัด หัวหน้ากองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ได้ขอใช้อาคารเรียนและสถานที่เดิมของโรงเรียนวัดตรณาราม เป็นสถานที่เรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
      ปี ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลเมืองท่าข้าม จัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มเติม จัดสร้างอาคารเรียนใหม่ ๑ หลัง ๑๒ ห้อง บริเวณชุมชนธีราศรม  เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา และย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่
      ปี ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่ม ๑ หลัง ๑๒ ห้อง และเทศบาลได้สร้างรั้วรอบโรงเรียน พร้อมป้ายชื่อโรงเรียนและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบัน