กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศินีนาฏ ศักดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุนีย์ แดงสุทัศนีย์
ครู คศ.3

นายเอกรัตน์ แย้มแสง
ครู คศ.3