กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศินีนาฏ ศักดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนีย์ แดงสุทัศนีย์
ครู คศ.2

นายอภิเดช พัฒน์เวช
ครู คศ.1

นายเอกรัตน์ แย้มแสง
ครู คศ.2