กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราพร ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารยา สังข์เทพ
ครู คศ.2

นางนิตยา ทิพย์บรรพต
ครู คศ.3

นางอุรารัตน์ อารีราษฎร์
ครู คศ.2

นางสาวอาซีซะ เหร็นเร๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวสาวิกา คุณวิจิตร
ครู คศ.1