กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอาซีซะ เหร็นเร็ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิตยา ทิพย์บรรพต
ครู คศ.4

นางอุรารัตน์ อารีราฎร์
ครู คศ.3

นางจิราพร ปรีชา
ครู คศ.3

นางกัลยาณี ใจห้าว
ครู คศ.3

นางสาวสาวิกา คุณวิจิตร
ครู คศ.1