กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเสริมสุข อภิชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสารภี ไชยพงศ์
ครู คศ.3

นางเสาวคนธ์ หนูพรหม
ครู คศ.3

นางเข็มทอง ผิวแย้ม
ครู คศ.2

นางสุมาลี ป้องภัย
ครู คศ.2

นางสาวสุนิษา นวลสีทอง
ครูอัตราจ้าง