กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิตรา อิ่มใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ เอี่ยมสร้อง
ครู คศ.2

นางสาวสารภี ไชยพงศ์
ครู คศ.3

นางสุมาลี ป้องภัย
ครู คศ.1

นางสาวเสริมสุข แก้วอำรัตน์
ครู คศ.1

นางเข็มทอง เนตรภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา นวลทอง
ผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอน