วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพ
 
อัตลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย”   
 

เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม