กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เสือปาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกศสุดา แย้มแสง
ครู คศ.3

นางสาวปรัชนันท์ ศรีสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี สงขาว
ครู คศ.1

นางสาวกรภัทร์ เสือทอง
ครู คศ.1