กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เสือปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเกศสุดา แย้มแสง
ครู คศ.3

นางกรภัทร์ ทิพย์บรรพต
ครู คศ.2

นางสาลินี ทองเคร็ง
ครู คศ.2

นางสาวศุภนิดา ไม้ทิพย์
ครูอัตราจ้าง