กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมานิตตา กาญจนไพบูลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปฏิภาณ ภิรมย์ธนารักษ์
ครู คศ.2

นายธีระศักดิ์ ไชยชนะ
ครู คศ.2