กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางมานิตตา ปิ่นกาญจนไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปฏิภาณ ภิรมย์ธนารักษ์
ครู คศ.2