คณะผู้บริหาร

นายสุรพิน สรรพคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิตมา เพชรชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา