คณะผู้บริหาร

นางศรินทรา อุทัยเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา