กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฮาสะหน๊ะ ชลธาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิราพร รักดำ
ครู คศ.3

นางเตือนใจ สุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวพานิช หล้าแหล่ง
ครู คศ.3

นางสาวปราณี ศรีชุมพล
ครู คศ.3

นายฉัตรชัย ตำแหน่งจีน
ครู คศ.3