กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฮาสะหน๊ะ ชลธาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเตือนใจ สุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวพานิช หล้าแหล่ง
ครู คศ.2

นางจิราพร รักดำ
ครู คศ.1