คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประทักษ์ เพชรวารินทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุพัตรา เลิศเชาวนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญาพัชร เทียนชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพากร ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางคมคาย สิทธิศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนงเยาว์ จันทรา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทร์ลัญช์ พวงชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคมน์พาสิษฐ์ กาญจนประทุม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอาคมปัญญาคุณ (นาวี ปัญญาคโม)
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีวิชัยธรรมคุณ (พิชัยศิษฐ์ วิชโย)
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา แก้วอำไพ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตน์ติยา ปานเหลือง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ตำแหน่งจีน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางศรินทรา อุทัยเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ