กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัณหา ทองสลัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศราวุฒิ ทองเคร็ง
ผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอน