กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนลินี จันทร์สน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนพรพันธุ์
ครู คศ.3

นายวิวัฒน์ วรรณวิทย์
ครู คศ.2