กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรอยพิมพ์ เอี่ยมส้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฉัตรชัย ตำแหน่งจีน
ครู คศ.3

นางอรพินทร์ นพคุณ
ครู คศ.3

นางสาวปราณี ศรีจุมพล
ครู คศ.3

นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนพรพันธุ์
ครู คศ.3

นางนลินี จันทร์สน
ครู คศ.1

นายวิวัฒน์ วรรณวิทย์
ครู คศ.1