ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียรชัย นาคกลัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา (รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มีนาคม 2544 - 29 ธันวาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวลักษณ์ ดึงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2546 - 28 กุมภาพันธ์ 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร รังษีสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพิน สรรพคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2557 - 1 เมษายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตติมา เพชรชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 เมษายน 2561 - 16 เมษายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางลักษมี ชุมภูธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 เมษายน 2562 - 14 มกราคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตติมา เพชรชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางศรินทรา อุทัยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2565 - จนถึงปัจจุบัน