เจ้าหน้าที่

นางมาลิสา ธรรมสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแพรฉัตร ประดิษฐพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐนิชา เฉลิมพันธ์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางสาวมนพัทธ์ เดชะเมธากุล
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด