เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินบัญชี

นางสาวมนิดา แสงศร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวมาลิสา ธรรมสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี