ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด"
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ พร้อมด้วยผู้ปกครอง รวม 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์  ห่างไกลยาเสพติด" เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว สร้างครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ วัดเกาะธรรมประทีป จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้าม และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,19:27   อ่าน 206 ครั้ง