ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       เมื่อวันที่   16-17  กรกฎาคม 2565   นางศรินทรา  อุทัยเลิศ  ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑  นางสาวอมรพรรณ พานแก้ว  ศึกษานิเทศก์  นายเทียรชัย  นาคกลัด  ผอ.กองการศึกษา  และคณะครู  ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑   ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น"  ระดับภาคใต้  ประจำปี 2565  ณ  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ผลการแข่งขัน ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
          รายการแข่งขันในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
1.วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
     1.เด็กหญิงจันทิมา รุ่งเรือง
     2.เด็กชายธีระชัย แท่นเพชร
2.การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง
     1. เด็กหญิงฐิติมา เอียดแก้ว
3.คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญเงิน 
     1.เด็กหญิงณัฐณิชา บัวบางกรูด
4.ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทอง
     1.เด็กหญิงฐิติภัทรา  กาญบุตร
     2.เด็กหญิงนีรภา  ทองประดู่
     3.เด็กหญิงวันฑกานต์  เนียมรินทร์
5.ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ม.1-3 ได้เข้าร่วมการเข้าร่วม
     1.เด็กหญิงปาณิตา   ชูนุ้ย
     2.เด็กหญิงวิลาพรณ์  นาทอง
     3.เด็กหญิงสรวรรณ  มุ่งดี
 
ผลการแข่งขัน ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑
          รายการแข่งขันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
1.ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญเงิน
      1.เด็กหญิงสุชาดา เพียนาม
2.การแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้น ป.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง 
      1.เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ชุมบุตร
      2.เด็กหญิงณิชากร   คงกล้า
      3.เด็กหญิงวทันยา   จันทร์เพ็ง
3.คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง
     1.เด็กหญิงปาลมี  นันติน้อย
4.สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทอง
     1.เด็กชายวริทธิ์  แซ่ภู่
5.สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญเงิน
     1.เด็กหญิงนิยากร  ส่งแสง 
 

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,13:14   อ่าน 123 ครั้ง