ภาพกิจกรรม
การอบรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ
     ด้วย นายกเทศมนตรี ได้มีนโยบายให้นักเรียนแกนนำ และตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทำข้าม ได้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนพิธีต่างๆ ที่มีพิธีการทางศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปใช้ในกิจกรรมทางศาสนพิธีที่โรงเรียนจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ และนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนนักเรียนและครูโดยส่วนใหญ่ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่างๆ ต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,14:45   อ่าน 85 ครั้ง